FAQ

Pre iné otázky kontaktujte prosím naše Zákaznícke centrum na čísle 02 / 20 20 20 20 alebo mailom info@e-net.sk.

Aké doklady potrebujem k uzavretiu zmluvy?

Služby je možné objednať elektornicky (mailom, www) alebo telefonicky na čísle 02 / 20 20 20 20 alebo osobne na zákazníckom stredisku, 

Ak ste vlastníkom bytu, stačí Vám občiansky preukaz a číslo LV.

Ak ste v prenájme, v zmluve bude potrebné podpísať čestné prehlásenie , že ste majiteľa bytu o zavedení služieb a s tým súvisiacimi prácami /zásahmi informovali a že ten s týmito bezvýhradne súhlasil.

Kedy a ako mám platiť cenu za poskytované služby?

Máte dve možnosti.

Prvou je osobná platba na našom Zákazníckom stredisku. Zákaznícke stredisko sa nachádza TU!

Druhou možnosťou je platba pomocou bankového prevodu, na náš účet, ktorý nájdete TU najneskôr do 15. dňa aktuálneho mesiaca, v ktorom je služba používaná. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo zmluvy, ktoré nájdete na Vašej zmluve o pripojení.

V prípade neuhradenia ceny za služby v uvedených termínoch alebo uhradenia s uvedením zlých identifikátorov platby (variabilný symbol) Vám môže byť poskytovanie služby obmedzené či pozastavené a účtovaná zmluvná pokuta.

Ako postupovať, ak mi nefunguje televízna služba?

Skontrolujte v prvom rade napájací kábel Vašej TV, v prípade, že máte viacero TV prijímačov skontrolujte ostatné, či na nich služba funguje. Následne skontrolujte prívodné signálne káble , či sú všetky riadne prepojené a spojené so zásuvkou e-Net, ktorú Vám zriadili technici pri zavedení služby.

Skontrolujte, či je vstup Vášho TV prepnutý na ten , v ktorom je zapojený Set Top Box (obvykle označené v menu ako HDMI / Scart) v prípade, že Vás TV obsahuje viacero HDMI /SCART vstupov, skontrolujte fyzicky, v ktorom je kábel z STB zapojený a ovládačom TV prepnite na tento vstup (napríklad HDMI2).

Taktiež nezabudnite skontrolovať, či je Set Top Box zapojený a napájaný elektrickou energiou (na prednom paneli svieti dióda), ktorá by sa po stlačení zapínacieho tlačidla na ovládači STB mala rozsvietiť na zeleno. Dióda na prednom paneli STB reaguje na stláčania tlačidiel diaľkového ovládača bliknutím, ak k nemu (bliknutiu) nedochádza, vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.

 

Odporúčame si naštudovať manuál k službe SUPERTV a STB:

tlačená forma TU!

video forma TU!

Ak ste si nepodarili, obráťte sa prosím na náš hotline 02/ 20 20 20 20 alebo helpdesk@e-net.sk

Bude ma výjazd a práca technika niečo stáť?

V prípade, že ste chybu nespôsobili alebo chyba nie je spôsobená zlyhaním niektorého z Vašich zariadení (nie ste za chybu zodpovedný), za výjazd technika ani jeho prácu neplatíte .

V prípade, sa jedná o jednu z týchto chýb alebo inú chybu z aktorú nenesieme zodpovednosť:

- prerušený kábel vnútri bytu

- odtrhnuté koncovky

- zle dotlačené konektory

- vadná TV

- vadné alebo zavírené PC

- zaseknutý router

- iná chyba ktorá je objektívne mimo zodpovednosti e-Net

výjazd je spoplatnený sumou podľa aktuálnej Tarify (momentálne je to 12€ za každú aj začatú pol hodinu práce technika)

Ako postupovať, ak mi nefunguje služba internet?

Skontrolujte v prvom rade napájací kábel Vášho PC, prípadne, že sa pripájate pomocou routra, skontrolujte, či je router správne zapojený k našej zásuvke a k PC a či svieti. V prípade, že máte viacero PC skontrolujte ostatné, či na nich služba funguje.

Následne skontrolujte prívodné signálne káble , či sú všetky riadne prepojené a spojené so zásuvkou e-Net, ktorú Vám zriadili technici pri zavedení služby.

Ako posledné môžete vyskúšať tzv. reset routra ak ho k pripojeniu používate. Tento vykonáte tak, že router odpojíte od elektrickej siete (všetky svetielka na ňom zhasnú), necháte ho odpojený cca 3 minúty a následne ho opäť zapojíte do elektrickej siete. Po opätovnom zapojení je potrebné počkať cca 5 minút, kým sa router zapne a bude v plnej prevádzke. Funkčnosť služby otestujte až po uplynutí tejto doby.

Ak služba nefunguje ani po reštarte routra, skúste Vaše PC pripojiť priamo do zásuvky e-Net (na kábel, ktorý pôvodne viedol do portu označeného ako WAN/INTERNET na routri. Praktizujte TENTO POSTUP: odpojte pôvodné zariadenie (router) od zástrčky e-Net, pripojte do nej nové zariadenie a počkajte minimálne 45 minút, maximálne 1,5 hodiny aby sa nové zariadenie na sieti autorizovalo automaticky. Po uplynutí tejto doby bude služba plne funkčná na novom zariadení.

Ak ste si nepodarili, obráťte sa prosím na náš hotline 02/ 20 20 20 20 alebo helpdesk@e-net.sk

Ako môžem vypovedať zmluvu?

Vypovedať zmluvu, je možné doručením písomnej výpovede spoločnosti e-Net, s.r.o. Výpovedná lehota je 1 mesiac a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Tlačivo výpovede nájdete TU!

Je možné zmluvu preniesť na nového nájomníka / nového majiteľa alebo užívateľa bytu?

Áno je možné preniesť zmluvu na inú osobu, je však nutná návšteva nášho Zákazníckeho centra, ktorej sa musí zúčastniť pôvodná osoba, s ktorou je zmluva uzavretá a nová osoba, ktorá na seba prevezme všetky práva a povinnosti, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

Nový užívateľ môže vo väčšine prípadov ľubovoľne zmeniť rozsah, obsah či predmet zmluvy. Záväzné sú v prípade plynúcej viazanosti iba údaje o minimálnom mesačnom obrate, ktorý sa pôvodný užívateľ zaviazal dodržať a podľa ktorého mu bola poskytnutá zľava na služby a termín ukončenia zmluvnej viazanosti.

Môžem k službe internetu pripojiť viacero PC? Čo je to router?

Áno, k našim službám môžete pripojiť viacero PC pomocou routra.

Pripojenie je možné podľa typu routra a Vašich PC buď káblové alebo bezkáblové (WiFi).

Odporúčame Vám výber routra konzultovať s našimi technikmi.

Taktiež odporúčame využiť možnosť zakúpiť si router od našej spoločnosti , ktorá ponúka routre za zvýhodnených podmienok a ešte k tomu zabezpečí odbornú inštaláciu a zabezpečenie bezpečnosti siete tak, aby nebola zneužitá. Vyhnete sa tak mnohým komplikáciám a ešte aj ušetríte.

Nepodceňujte neodbornú inštaláciu routra, pretože v prípade slabo zabezpečeného Routra/ Wifi siete, ktorú môžu "chytiť a pripojiť sa" ako Vaši susedia, tak aj útočník "na ulici" nesiete všetky právne následky a zodpovednosť za škody takto vzniknuté Vy.

Má služba internet nejaké obmedzenia?

NIE , služby SUPERNET ani služba ENET BASIC nemajú žiadne obmedzenia.

Taktiež neuplatňujeme žiadne filtrovanie portov či služieb alebo iné obmedzovanie množstva prenesených dát či rýchlosti služieb. 

Náš internet je naozaj úplne bez obmedzení.

Avšak v prípade, že rozsah využívania služby účastníkom je taký, že ohrozuje sieť a iné zariadenia potrebné na poskytovanie služieb alebo v jeho dôsledku môžu poklesnúť kvantitatívne, alebo kvalitatívne parametre ich poskytovania ostatným účastníkom, je takýto rozsah užívania považovaný za zneužívanie služby a spoločnosť e-Net, s.r.o. , je oprávnená vykonať dočasné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služby účastníkovi. 

Máte výpadky služieb?

Žiadna technológia nie je dokonalá a bezporuchová. Zriedkavo výpadky sú a aj budú, ale snažíme sa ich eliminovať úpravami technológie. 

Pretože výpadky služieb spôsobujú prevažne výpadky elektrického napätia. Väčšina bodov je už dnes vybavená tzv. UPS - záložným elektrickým zdrojom.

Naši technici sú pripravení okamžite po zistení problému začať s jeho odstraňovaním. Nakoľko je dohľadové centrum priamo v Senci, môžeme sa jednoznačne pochváliť najrýchlejšími reakčnými časmi pri odstraňovaní porúch.

Môžem k službe SUPERNET pripojiť iné zariadenie, než to , ktoré nainštalovali Vaši technici ?

Áno, môžete. Ak odpájate starý router alebo PC a dokážete tzv. releasnúť IP adresu, je možné pripojiť nové zariadenie okamžite po vykonaní relasu IP starým zariadením.

Ak toto (release IP) vykonať neviete, odpojte pôvodné zariadenie od zástrčky e-Net, pripojte do nej nové zariadenie a počkajte minimálne 45 minút, maximálne 1,5 hodiny aby sa nové zariadenie na sieti autorizovalo automaticky. Po uplynutí tejto doby bude služba plne funkčná na novom zariadení.

V prípade releasu IP bude služba funkčná okamžite po pripojení nového zariadenia.

Môžem k službe SUPER TV pripojiť VIAC TV prijímačov?

Áno môžete, dokonca môžete na každom TV prijímači sledovať Vami narhaté relácie bez ohľadu na to, na ktorom prijímači boli nahraté, využívať službu archív, sledovať na každom TV inú reláciu vrátane HD staníc, nahrávať na každom TV prijímači iný program vrátane HD staníc a využívať všetky doplnkové funkcie služby SUPERTV na všetkých prijímačoch.

Mesačný poplatok za službu ostáva rovnaký, či máte pripojený jeden alebo viacero TV prijímačov.

K prevádzke služby SUPERTV na každom TV prijímači v domácnosti je nutné zariadenie tzv. Set Top Box, ktorý Vám zapožičiame alebo si ho môžete zakúpiť. V jednej domácnosti je možné mať aj viac Set Top Boxov (ku každej TV je potrebný jeden). Paušálny poplatok za službu je účtovaný iba raz bez ohľadu na počet Set Top Boxov v domácnosti. Aktuálne je limit pre domácnosť v bytovom dome 4ks Set Top Boxov, v rodinnom dome 10 kusov Set Top Boxov. Spoločnosť e-Net si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez predošlého upozornenia.

Ako funguje služba ARCHÍV a ako služba NAHRÁVANIE

Služba ARCHÍV je  dostupná na väčšine staníc balíka SUPERTV. Obvykle je možné sledovať relácie až 7 dní nazad bez nutnosti ich plánovaného nahrávania alebo iného zaznamenávania. Ak máte doma viac Set Top Boxov a pripojených viac TV prijímačov, môžete na každom sledovať inú reláciu z archívu vrátane relácií v HD (vysokom rozlíšení).

Relácie sú v archíve postupne premazávané a dostupné sú obvykle 7 dní nazad, ak by ste si niektorú reláciu chceli zachovať na dlhšiu dobu, dá sa táto nahrať.

V cene každej služby je až 5 hodín na uchovanie nahrávok. Taktiež si môžete dokúpiť ďalšie hodiny (plus 25 alebo 50 alebo 100), ak by ste chceli zachovať viac ako 5 hodín nahrávok. Priestor si môžete uvolniť aj zmazaním nahrávok , ktoré už nechcete uchovávať. Na uvoľnený priestor sa uložia nové nahrávky.

Službu archív je možné dokúpiť aj na mnohé iné stanice, než tie, ktoré sú v ponuke SUPERTV MINI - na aktuálnu ponuku sa prosím informujte.

Služby archív aj nahrávanie zabezpečujú naše servre, takže aj v prípade výpadku elektriny alebo inej poruchy vo Vašej domácnosti budú Vaše nahrávky zaznamenané. Nahrávky môžete plánovať na 7 dní dopredu avšak môžete nahrať aj relácie ktoré sa ešte nachádzajú v archíve - obvykle 7 dní nazad.

Pre iné otázky kontaktujte prosím naše Zákaznícke centrum na čísle 02 / 20 20 20 20 alebo mailom info@e-net.sk.